02

Saturday, December

Egzekucje komornicze

Problemy z rachunkowoscia
 /  / Problemy z rachunkowoscia
Problemy z rachunkowoscia

Problemy z rachunkowoscia

Kolejny problem, jaki wiąże się z zabezpieczaniem za pomocą transakcji terminowych typu futures, dotyczy systemów rachunkowości, stosowanych przez instytucje finansowe. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, jeśli instytucja prowadzi makro hedging, czyli zabezpiecza nie wyszczególniony rodzaj aktywów, lecz swoje całkowite portfolio, to zyski i straty, jakie dzięki temu osiąga, nie mogą być kompensowane przez niezrealizowane zyski i straty z portfolio instytucji (tzw. zyski i straty rachunkowe, które nie zostały zrealizowane ponieważ nie doszło jeszcze do sprzedaży jednostek wchodzących w skład portfolio). Aby zrozumieć, co to może znaczyć, przyjmijmy, że zabezpieczenia przyjęte przez dyrektora banku funkcjonują doskonale, zatem kiedy wzrastają stopy procentowe, co prowadzi do spadku wartości banku o np. l min dol., hedging za pomocą kontraktów futures wykazuje dokładnie równoważny zysk w wysokości l min dol. Mimo że bank był całkowicie chroniony przed zmianą stóp procentowych, ma on obowiązek wykazania wzrostu zysków o l min dol. z hedgingu, nie może jednak skompensować tego zysku ze stratami, jakie poniósł na reszcie swojego portfolio. Przykład ten pokazuje, dlaczego transakcje terminowe futures mogą prowadzić do widocznych (lecz tylko pozornych) fluktuacji dochodu, które mogą zostać błędnie zinterpretowane na rynku lub wywołać niekorzystne konsekwencje podatkowe.

About the author:

Related posts